Class Teachers & Management

Have a look at our lovely school staff!

Mr Hunter

 

 

Mr Hunter
Head Teacher

 

 

 

Mrs Gordon

 

 

Ms Murphy
Deputy Head Teacher

 

 

 

Miss Wright

 

 

 

Mrs. Wright
Principal Teacher & Support for Learning Teacher

 

 

 

Mrs Horberry

 

 

Mrs Horberry
Nursery Teacher

 

 

 

 

Mrs Drummond

 

 

 

Mrs Drummond
Primary 1 Teacher

 

 

 

Mrs Pelosi

 

 

Mrs Pelosi-Hernandez
Primary 2 Teacher

 

 

 

 

Miss McGregor

 

Miss McGregor
Primary 3 Teacher

 

 

 

 

 

                

Miss Sewell

 

 

 

 Miss Sewell
Primary 4 Teacher

 

 

 

 

Miss Alonzi

 

Miss Alonzi
Primary 5 Teacher

 

 

 

 

 

 

Miss Liddle

 

Miss Liddle
Primary 6 Teacher

 

 

 

 

Miss Northcott

 

Mrs Northcott
Primary 7 Teacher